Wystawa Zamek Zamek Zamek Zamek Zamek

WCGA 2.0   kontrast   A+   A-   reset


Zamek Książąt Pomorskich  Muzeum w Darłowie
tel./fax. +48 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

Godziny otwarcia muzeum:

 

1 V - 31 VIII

czynne codziennie

w godz. 10 - 18

kasa czynna do godz. 17


1 IX - 30 IX

czynne codziennie

w godz. 10 - 16

kasa czynna do godz. 15


1 I - 30 IV oraz 1 X - 31 XII

środa - niedziela

w godz. 10 - 16

kasa do godz. 15

 

 

Dni i godziny zwiedzania.

Regulamin, cennik.


Deklaracja dostępności

 

 

Przejdź do BIPu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

Przejdź do strony Wystawy Dirlov Rügenwalde Darłowo. Miasto na Bałtykiem

 

WCAG 2.0 (Level AA)

Udostępnij Tweetnij

Warsztaty

REGULAMIN WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, LEKCJI MUZEALNYCH ORAZ WSZELKICH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PROWADZONYCH W ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH – MUZEUM W DARŁOWIE

 

Tytuł działania:

…………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka:

                        ……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
 2. O możliwości zapisu na zajęcia i uczestnictwa w zajęciach decyduje kolejność zapisów. Ilość miejsc jest ograniczona.
 3. Rodzic lub opiekun dziecka może opuścić miejsce, w którym odbywają się zajęcia dopiero po przekazaniu dziecka bezpośrednio pod opiekę prowadzącego, po zakończeniu zajęć ma obowiązek zgłosić odbiór dziecka. Za bezpieczeństwo dziecka przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć odpowiada rodzic lub opiekun.

Odstępstwem od wyżej zapisanej zasady jest sytuacja, kiedy dostarczone jest zaświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka o samodzielnym przybyciu na zajęcia i opuszczeniu zajęć.

 1.  Rodzic lub opiekun dziecka odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko w trakcie trwania zajęć.
 2. Dziecko jest zobowiązane do zastosowania się do wszelkich poleceń osób przeprowadzających zajęcia.
 3. Rodzic lub opiekun dziecka jest zobowiązany do pozostawienia kontaktu do siebie.
 4. Muzeum nie zapewnia wyżywienia ani napojów, z wyjątkiem szczególnych przypadków, kiedy oferowany jest drobny poczęstunek lub woda/sok/herbata.
 5. Rodzic lub opiekun dziecka jest zobowiązany do przedstawienia informacji odnośnie alergii pokarmowych lub szczególnych potrzeb dziecka.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spożycie jakiegokolwiek produktu na terenie Zamku i ewentualne problemy natury żołądkowej jeśli dziecko spożywało swój produkt lub zostało poczęstowane przez kolegę/koleżankę.
 7. Zapoznałam/łem się ze zrozumieniem z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie.

 

Data i podpis rodzica/opiekuna dziecka        

 ……………………………………………………….

 

 

 

Przetwarzanie danych "zwykłych"

Wydarzenie:………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………………………………..

Nr kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Twoich oraz Dziecka takich jak nr telefonu, adres e-mail lub innych kategorii danych związanych z możliwością kontaktu przez Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, z siedzibą przy ulicy Zamkowej 4, 76-150 Darłowo w celu kontaktu?

 TAK                                                                                                               NIE

 

Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Dziecka takich jak wizerunek zarejestrowany w czasie zajęć albo prezentacji przez Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, z siedzibą przy ulicy Zamkowej 4, 76-150 Darłowo w celach promocyjnych Muzeum, Miasta Darłowa i powiatu sławieńskiego na portalu FACEBOOK, kanale You Tube?

 

 TAK                                                                                                               NIE

 

 

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Data, czytelny podpis rodzica / opiekuna

 

……………………………………………..

 

 

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych


Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. I.         Administrator danych osobowych

My, Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, z siedzibą przy ulicy Zamkowej 4, 76-150 Darłowo, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. II.        Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@zamekdarlowo.pl; telefon: 606 432 012; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. III.       Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane Twoje i Twojego dziecka

*     w celu określonym na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]);

 

*     w celu świadczenia usług w związku z uczestnictwem w zajęciach przez nas organizowanych na podstawie umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

*     w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U.2017.862 t.j. z dnia 2017.04.28) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

*     w celu publikacji na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych związanych z działalnością Muzeum na podstawie Twojej zgody w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016r. poz. 666 ze zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

 

 1. IV.       Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. V.        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. VI.       Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat w związku obowiązkiem podatkowym.

 1. VII.     Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)    prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d)   ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)    prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@zamekdarlowo.pl, zadzwoń pod numer: 606 432 012, lub udaj się do naszej siedziby. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 1. VIII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na  konieczność realizacji przepisów prawa.

Nie podanie danych uniemożliwi nam świadczenie usług i realizację umowy.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 

Do pobrania:

 1. 1. Regulamin warsztatów - zgoda na udział
 2. 2. Zgoda wizerunek _ dziecko muzeum
 3. 3. Obowia_zek informacyjny zamek zaje_cia _ dziecko
Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze